816_20240105_083131.jpg

Městské kino exkluzívně pro Ježky! Valná hromada klubu trochu jinak...

Heřmanoměstecké kino v pondělí 22. ledna čeká na ježčí invazi! Ve spolupráci s městskou organizací SPOKUL mají členové klubu + jejich zákonní zástupci (v případě hráčů do 18ti let) možnost zdarma shlédnout film DĚTI NAGANA!

Odměna pro všechny Ježky a inspirace do roku nového

Vedení klubu si pro své členy připravilo novoroční dárek v podobě promítání filmu DĚTI NAGANA - a to v pondělí 22.ledna 2024 od 18:00.

"Inspirovali jsme se nápadem HBC Pardubice a jsem moc rád, že nám pan ředitel Dalimil Nevečeřal s městskou organizací SPOKUL vyšli vstříc. Kino bude exkluzívně jen pro Ježky a film odměnou za rok 2023 a inspirací do roku nového a do dalších snů, které ve svých sportovních životech máme," prozradil pro klubový web předseda klubu Josef Kozel.

Věříme, že KINO zaplníme do poslední sedačky a že si společně bez ohledu na věk či herní post užijeme pondělní podvečer.

Promítání bude předcházet Valná hromada klubu

Samotnému promítání bude předcházet valná hromada klubu, kde bude vyhodnocen rok 2023 a představeny plány do roku nového. Dozvíte se rovněž o záměru výstavby nových šaten a také nebude chybět představení klubových partnerů a sponzorů.

Registrace přítomných členů bude probíhat od 17:45 hod. Žádáme o včasný příchod, aby mohla být valná hromada zahájena v 18:00 hod. Členem s hlasem rozhodujícím je člen SK starší 18 ti let, který má uhrazen členský příspěvek za rok 2023. Tento člen má právo hlasovat na Valné hromadě a být volen do všech volených funkcí orgánu klubu. Členové mladší 18 ti let mají na Valné hromadě hlas poradní. Zváni jsou též rodiče a zákonní zástupci členů do 18ti let.

Program Valné hromady:

  1. Zahájení VH
  2. Volba pracovního předsednictva
  3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  4. Volba volební komise
  5. Schválení programu VH 2024
  6. Zpráva předsedy klubu o činnosti za uplynulé období
  7. Zpráva o hospodaření klubu
  8. Volba členů výkonného výboru
  9. Usnesení VH 2024
  10. Závěr

Dle platných stanov: Pokud nebude Valná hromada usnášeníschopná, bude jednání valné hromady přerušeno a do 30 min. bude svolána mimořádná valná hromada, která se bude řídit programem, který je uveden výše. Mimořádná valná hromada nesmí projednávat záležitosti nad rámec původně svolané valné hromady.