Aréna Ježkárna - provozní řád stadionu

Provozovatel:

SK Ježci Heřmanův Městec, z.s.
náměstí Míru 288
538 03 Heřmanův Městec
IČ: 26546922

Prostory jsou určeny pro tělovýchovu a sport a k tomu je nutné dodržovat následující pravidla. Stejně důležitá jsou pravidla slušného chování a vzájemného respektu.

SPRÁVA AREÁLU

Petr Menc
Petr Menc
menc.petr@seznam.cz
T: (+420) 604 466 668

 1. Provozní řád určuje pravidla a podmínky provozování hřiště a přilehlých ploch včetně přístupu na hřiště.
 2. Při užívání hřiště platí veškeré zákonné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienická nařízení, požární předpisy a další obecně platné právní normy.
 3. Vstupem do areálu se každý návštěvník dobrovolně podrobuje všem ustanovením tohoto provozního řádu.
 4. Vstup do areálu je hlavní branou DDM Heřmanův Městec a malou brankou nad kabinami z ulice Na Ježkovce.
 5. Vjezd a parkování motorových vozidel v areálu je zakázáno. Výjimku tvoří dopravní obsluha a účastníci sportovních akcí, vždy však výhradně s povolením správce areálu.
 6. Z areálu bude vykázán návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto provozního řádu, nebo neuposlechne pokynů správce stadionu, dále osoba podnapilá nebo chovající se jiným nepřístojným způsobem. V případě, že návštěvník na vyzvání neopustí areál, je správce stadionu či hlavní pořadatel oficiálního utkání povinen požádat o zakročení městskou policii nebo polici ČR.
 7. Do areálu je zákaz vstupu se psem anebo jinými zvířaty.
 8. Provozovatel areálu neodpovídá za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto provozního řádu.
 9. Prostory kabin, posilovny a venkovních sportovišť jsou používány pod dohledem zodpovědného dospělého vedoucího, který obdržel k daným prostorám klíč. Je zakázáno klíče volně reprodukovat a přenechávat osobám nepověřeným.
 10. Každý uživatel je povinen dbát na pořádek a čistotu v prostorách stadionu. (Žvýkačky patří do koše!)
 11. Užívání areálu - diváci, včetně rodičů, nesmí vstupovat při trénincích, ani utkáních či turnajích do prostoru hrací plochy vymezené mantinely. Vždy je nutno dodržovat pokyny hlavního pořadatele oficiálního utkání a správy stadionu, zejména s ohledem na klimatické podmínky.
 12. V areálu je zákaz kouření a užívání návykových látek ve všech prostorách stadionu!
 13. Poškození a závady zjištěné v prostorách areálu je nutné neprodleně hlásit SPRÁVCI STADIONU!

Důležitá telefonní čísla:
 • Hasiči: 150
 • Záchranná služba: 155
 • Policie ČR: 158
 • Městská policie: 974 572 111